Tub Royaltine Praline Chocolate 6kg "DGF"

Tub Royaltine Praline Chocolate 6kg "DGF"

SKU: ROYALT-PRAL-CHOC

6kg Tub Royaltine Praline Chocolate - Seau Royaltine Praliné Chocolat 6kg "DGF 2452"